Általános Szerződési Feltételek

Általános rendelkezések / Árajánlat / Megrendelés / Teljesítés / Anyagleadás / Teljesítési határidő​ / Fizetés​ / Reklamáció

I. Általános rendelkezések

1. Jelen általános szerződési feltételek a Kapitális Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14. adószám: 12895779-2-09) (a továbbiakban Vállalkozó) és Ügyfelei (a továbbiakban Megrendelők) – Vállalkozó és Megrendelők a továbbiakban együttesen Felek – között létrejövő vállalkozási szerződések általános feltételeit tartalmazza.
2. A felek az egyes vállalkozási szerződésekben az általános szerződési feltételektől eltérően rendelkezhetnek, eltérő rendelkezés hiányában azonban az általános szerződési feltételek külön kikötés nélkül mind a Megrendelőre, mind a Vállalkozóra kötelezőek.
3. A Felek között létrejövő vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az általános szerződési feltételeket, az ott nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.
4. Az általános szerződési feltételeket és azok esetleges módosítását a Vállalkozó honlapján közzéteszi. Az általános szerződési feltételek módosítása a hatályban lévő vállalkozási szerződésekre is vonatkozik, kivéve, ha a Vállalkozó és a Megrendelő az adott vállalkozási szerződést erre utalva kifejezetten módosítják. Amennyiben a Megrendelő a módosításnak a Vállalkozó honlapján való közzétételétől számított 15 napon belül nem emel kifogást, a módosítás elfogadottnak minősül. Amennyiben a Megrendelő a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül a módosítás ellen kifogást emel, a megrendelővel kötött egyedi szerződésben ki kell térni a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonynak az általános szerződési feltételektől való eltérésére.

 

II. Árajánlat

1. A Vállalkozó a Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége általában 30 nap, az ettől eltérő határidőt a Vállalkozó külön feltünteti. A Vállalkozó érvényes árajánlatot kizárólag írásbeli formában ad, az elektronikus formában adott ajánlat aláírás nélkül is érvényes. A Vállalkozó az árajánlatban felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy eltérő megállapodás hiányában a vállalkozási szerződésre a honlapján közzétett általános szerződési feltételek az irányadók. Külön felhívja a figyelmet arra, hogy a megrendeléssel a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az általános szerződési feltételeket megismerte és azokat elfogadja.

III. Megrendelés

1. Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét Fél írásbeliséget köt ki. A Vállalkozó a megrendelt munkában a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogad el. Ez lehet e-mail üzenet, szerződés, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum. A megrendelt munkában történő változtatásnak a Megrendelőtől érkező írásos dokumentumon kívüli további feltétele az, hogy a Vállalkozó annak tartalmát írásban visszaigazolja, és az esetlegesen módosuló szerződési feltételekről (teljesítési határidő, ár, stb…) a Felek írásban megegyezzenek.
2. Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.
3. A Megrendelő az árajánlat elfogadása és megrendelés esetén köteles megadni a pontos nyomtatási specifikációt (anyag, méret, terjedelem, nyomás, szedés), az egységárat, a szállítási határidőt és annak módját, az anyagleadás feltételeit és az ajánlatban feltüntetett iktatószámot. A kötészeti feldolgozáshoz a késztermék jellegétől függően hajtásminta; forgatókönyv vagy kötészeti makett biztosítása szükséges. Továbbá a Megrendelő köteles megadni első megrendelés (illetve az adatok változása) esetén a számlázási címét, kapcsolattartóját, annak elérhetőségét, és adószámát.

IV. Teljesítés

1. A Megrendelő a megrendelt mennyiség szerződésszerű teljesítésének tekinti, ha a Vállalkozó a megrendelt összesített példányszám ± 1%-nak megfelelő példányt ad át. A Vállalkozó igény szerinti egységcsomagokat állít elő. A Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát és az azokon feltüntetett mennyiségeket. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell közölni. A termékek átvételét a Megrendelő aláírásával köteles igazolni.
2. Az elkészült termék minősége akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2%-nál nem több. Amennyiben ofszet nyomtatás esetén, a Megrendelő nem biztosít proof-ot vagy chromalint a nyomtatandó oldalakhoz – a Vállalkozó saját belátása szerint, a denzitométer nyomatellenőrző csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor nyomáspróbát kér – ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot – akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi. A Felek minőségi átvételnek tekintik a Megrendelő képviselője részéről történő személyes közreműködéskor, (gépinduláskor) jóváhagyott nyomáspróbát.
3. Digitális nyomtatás esetén a Megrendelő kérésére és költségére a Vállalkozó egy próbanyomatot biztosít a minőségellenőrzés és a sorozatgyártás engedélyezése céljából. A próbanyomat a Vállalkozó székhelyén megtekinthető, vagy a Megrendelő költségére, az általa kért címre, a Vállalkozó kiszállítja.
A próbanyomatot a Megrendelő köteles aláírni vagy írásban visszaigazolni, amellyel a sorozatgyártást, a minta szerint jóváhagyja. A Megrendelő a próbanyomaton észrevett esetleges hibákat kijavítja vagy a Vállalkozóval egyeztetve – költségtérítés ellenében – kijavíttatja.
Amennyiben a Megrendelő lemond a próbanyomat megtekintéséről, úgy a Vállalkozó a termék minőségéért (különös tekintettel a színekre) felelősséget nem vállal, és ezzel kapcsolatban később reklamációt nem fogad el.
4. A Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.
5. A Vállalkozó a Megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén, a saját területén is és az alvállalkozóinál is, gyártásközi megtekintést és ellenőrzést biztosít.
6. A Vállalkozó nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott digitális állomány tartalmát, így azokért felelősséget sem vállal. A Vállalkozó nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Vállalkozó kizárja kártérítési felelősségét.
7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrák során az észre nem vett hibákért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.
8. A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az ISBN és ISSN számmal rendelkező kiadványok esetén, (a 717/2020. (XII. 30.)  kormányrendelet) köteles példányt kell szolgáltatni. A Vállalkozó úgy tekinti, hogy a megrendelt mennyiség a köteles példányokat tartalmazza, de előre jelzett igény esetén van lehetőség a megrendelt példányszám + köteles példány gyártására is. Ezt mindenképp a gyártás indulása előtt írásban kell jeleznie a Megrendelőnek a Vállalkozó felé és az ebből adódó többletköltség a Megrendelőt terheli.
9. Az elkészült termékek a Kapitális Kft raktárában vehetők át, munkanapokon 7:00 – 15:00 között. A Vállalkozó a Megrendelő kérésére különdíj ellenében, a megadott címre kiszállítja a készterméket.

V. Anyagleadás

1. A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az általa leadott anyag fájlformátuma kizárólag nyomdakész CMYK Composite PDF, vagy Composite PostScript lehet.
A zárt állományok (PDF, PS) tartalmáért a felelősség a Megrendelőt terheli.
Nyitott állományokat (Corel, Word, QuarkXPress, InDesign, stb.) a Vállalkozónak nem áll módjában fogadni. Amennyiben a Megrendelő mégis ragaszkodik ezen formátumokhoz, úgy a Vállalkozó tud belőle PDF állományt készíteni, melyet visszaküld ellenőrzésre és amennyiben a Megrendelő ezt rendben találja és írásban ezt visszaigazolja, a Vállalkozó így fel tudja használni. Ennek a folyamatnak előkészítési költsége van, mely a Megrendelőt terheli.
A képek CMYK, 300 DPI minőségben készüljenek, jpg tömörítés nélkül. Az állományban lévő összes font legyen beágyazott, vagy legörbézett. Fekete szövegek esetében K=100% az ajánlott.
2. A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét a következőkre:
Az állományokat Fogra39 színprofillal kell a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
Direkt színt tartalmazó munkák esetén csak Pantone C, CVC színeket fogad el a Vállalkozó, illetve Pantone szín csak akkor maradhat, ha az levilágítási szín. Amennyiben mégis marad direkt szín, a négyszínes levilágításokhoz azokat színre kell bontani, de a helyes színre bontásért, színhelyességért felelősséget nem vállal a Vállalkozó.
Négyszínes állományú tördelésekben a képeket CMYK színrendszerben kell elmenteni, melyek lehetőség szerint ne tartalmazzanak beépített színprofilt. Fekete-fehér állományokban pedig Grayscale formátumban elfogadottak. Legnagyobb lefedettség/felület kitöltés ne haladja meg a 300%-ot.
3. A Megrendelő az oldalakat vágójelekkel, – szükség esetén – hajtás-, bígelés-, perforálás- jelekkel köteles leadni. Több oldalas anyagok, prospektusok, könyvek leadásakor a belívek és a borító külön file-ban legyenek megadva. A borító oldalai (B4-B1 borító külső oldal, B2-B3 belső oldal) oldalpárban, a belívek oldalanként, tehát nem oldalpárban, egyetlen egy file-ban legyen megadva. Amennyiben a kiadvány üres oldalt tartalmaz, az a leadott állományban is a megfelelő helyen szerepeljen. Irkafűzés esetén az oldalak számának 4-gyel oszthatónak kell lennie.
4. A Vállalkozó a megrendelésben meghatározott méret szerint kéri a leadott állományok méretezését, kifutó esetén + 3-3 mm, fedél esetén 5-5 mm és táblaborítónál 20-20mm ráhagyással.
5. A Vállalkozó a tartalmi és nyelvtani hibákért, korrektúrázás/jóváhagyás után nem vállal felelősséget.
6. A fentiekben leírtaktól eltérő formátumban leadott anyagok esetén a Vállalkozó az ebből adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

VI. Teljesítési határidő

1. A Felek az árajánlat kiadásakor, illetve az azt követő egyeztetések során közösen egyeztetik a szállítási határidőt, amelyet a Megrendelő megrendelésében írásban is rögzít. A Vállalkozó által küldött visszaigazolásban szereplő dátum a mérvadó. A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A kiküldött próbanyomatok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik. Az esetleges kártérítési igény az árajánlat/számla összegét nem haladhatja meg, a Megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet további ellentételezést.

VII. Fizetés

1. A Vállalkozó az elkészített nyomdai termékek, szolgáltatások után számlát állít ki. Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, és ezt megfelelően írásban dokumentálták.
2. A Megrendelő köteles a megállapodott fizetési határidőre, a számla ellenértékét kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetés alapvetően az áru átvételekor esedékes. Ettől eltérő fizetési határidőt a felek írásban rögzíthetnek. Minden áru a Vállalkozó tulajdonában marad, amíg az összes számlázott összeg – beleértve a kamatot, költségeket, kötbért és adókat – teljes mértékben kifizetésre nem kerül.
3. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendelés esetén a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét az árajánlatadás során, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásáig köteles közölni.

VIII. Reklamáció

1. A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő azt írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, – az áruk kézhez vételétől számított 5 napon belül, ill. maximum a szállítást követő 1 hónapos, teljes jogvesztő határidő mellett. Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Vállalkozó saját döntése szerint kicserélheti, vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. Amennyiben a Vállalkozó véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, a Vállalkozó köteles az eladási árat jóváírni és a Megrendelő részére visszafizetni. A Megrendelő számára történő visszafizetésre, illetve kibocsátott számla sztornírozására csak a teljes mennyiség Vállalkozó számára történő visszaküldése után kerülhet sor.
2. Az árut kizárólag a Vállalkozó előzetes és írásos beleegyezésével lehet visszaküldeni. Ezen beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését. A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon.
IX. Egyéb rendelkezések
1. Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kinyomtatott nyomdai végtermékek képezik a Megrendelő tulajdonát. A Vállalkozó által készített forrásanyag, – mint szellemi termék – minden esetben a Vállalkozó tulajdona marad. A Vállalkozó által létrehozott szellemi termékek (hirdetések, kreatív anyagok, grafikák stb.) bármely más médiában, vagy más területen történő felhasználásakor a Vállalkozót jogdíj illeti meg. Ennek mértéke mindig külön megállapodás tárgya. A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat a Megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. A Vállalkozó egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálja, azokért a Megrendelő felel.
2. Az elkészült és Megrendelő felé készre jelentett, ám Megrendelő által át nem vett termékek raktározása esetén a készre jelentést követő 30 naptól kezdve a Vállalkozó a Megrendelő felé raktározási díjat számít fel, melynek mértéke 5.000.- Ft + ÁFA / nap. A Megrendelő által át nem vett termékeket a vonatkozó jogi eljárás jogerős befejezését követő 15 napon túl a Vállalkozó megsemmisíti.
3. Jelen szerződés 2021.04.01-től érvényes, és vonatkozik a Megrendelő és a Vállalkozó között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Vállalkozó az árajánlathoz és szerződéshez nem mellékelni a jelen ÁSZF-t, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.
4. Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Debreceni törvényszék kizárólagos illetékességét.
Copyright © 2023 Kapitális Nyomda. Minden jog fenntartva. 
Készítette az Activium